/ 3 نظر / 48 بازدید
M T

سلام شك دارم كه حالت خوب باشه [قلب][گل]

اسماعیل

به چه می اندیشی خوشا آن دوران اولین روز دبستان بازگرد کودکی ها شاد و خندان باز گرد باز گرد ای خاطرات کودکی بر سوار اسب های چوبکی خاطرات کودکی زیباترند یادگاران کهن مانا ترند.....[گل]

نرگس

شاید می اندیشم بر این قایق بی پارو... اری پارو نداشتن زیباتر است... چرا که فقط بون پارو و بدون هیچ هدایت کننده ی دیگری میشود دل را به دریا زد ...!!