اراده معطوف به قدرت

آنچه با دقت با منطق سازگار باشد، در واقعیت رخ نمی دهد. 

معرفت ارزشمند است. نخست برای رَد «معرفتِ مطلق»؛ دوم برای کشف جهان عینی و قابل شمارش تسلسلی یافته.

کتاب: اراده معطوف به قدرت

فردریش ویلهلم نیچه FRiedrich Wilhelm Nietzsche 1844-1900


/ 0 نظر / 12 بازدید