خوب و بد

این همه هیاهو بر سر چیست؟
بر سر قدرت!
قدرتی که برپایه »خوب« و »بد« بنا نهاده شده.
گویی که این دو را کامل می شناسند. زیرا هر شیوه ای را که مقتضی بینند بکار بندند.
تعریف و غایت و پایبندی به  »خوب« و »بد« برای من و توست.

 

1391/02/15


/ 3 نظر / 17 بازدید
نازنین (نانی)

یک پنجره برای دیدن یک پنجره برای شنیــــدن یک پنجره که مثل حلقه ی چاهــــــی در انتهای خود به قلب زمین می رســـــــد و باز می شود به سوی وسعت این مهربانی مکرر آبی رنـــگ یک پنجره که دست های کوچک تنهایــی را از بخشش شبانه ی عطر ستاره ها سرشار می کنــــــــــــــد و می شود از آنجـــــــــــا خورشید را به غربت گل های شمعدانی مهمان کـرد یک پنجره برای من کافیــســـت[گل]

نرگس

[تایید]حمید جان جمله ی اخرتو خیلی تایید میکنم.[دست]