میرا ... کریستوفر فرانک

... چنانکه همه می دانند، بدی در تاریکی خفته است.

 

... به این ترتیب تنهایی مغلوب میشود، زیرا چنانکه همه میدانند بدی در تنهایی خفته است.

 

... هنوز در چشمانش پرتویی از بدبختی دارد که جزئیاتش را فراموش کرده است؛ ولی بار سنگین اش را حفظ کرده است.

کتاب: میـرا Mira

کریستوفر فرانک Christopher Franke

/ 0 نظر / 28 بازدید