اراده معطوف به قدرت

ما را به هیچ روی گزینشی نیست. ما ناگزیریم پیروزمند و کاشف باشیم. شاید آنچه خود از آن بی بهره ایم، برای آیندگان برجا گذاریم. میهنی برای ایشان .

حتی کوچکترین آفرینش نیز، برتر از سخن گفتن درباره ی آفریده هاست.


کتاب: اراده معطوف به قدرت

فردریش ویلهلم نیچه FRiedrich Wilhelm Nietzsche

/ 1 نظر / 18 بازدید
نرگس

من یه ذره با این جمله مخالفم:(حتی کوچک ترین افرینش...) خیلی وقتا لازمه که راجع به افریده شده های گذشته فکر کرد و درباره [متفکر]شون حرف زد...