یازده دقیقه On Cet min Otus

دوباره به فکر تشکیل خانواده افتاد. همسر، فرزند و خانه ای در کنار دریا. ولی میدانست هرگز نباید عاشق شود. یکی از عواملی که عشق و سایر احساسات را خراب میکند، شهوت است.

کسانی که به روح من مسلط شدند، نتوانستند جسمم را بیدار کنند و کسانی که به جسمم دست یافتند، نتوانستند روحم را بشناسند و بخود جلب کنند.

زن زمانی عاشق میشود که مرد رویاهایش را برای نخستین بار ملاقات میکند. حتی اگر عقل نهیب بزند که برداشت او اشتباه است؛ زن با این غریزه مبارزه میکند. ولی اشتیاقی برای پیروز شدن ندارد. سرانجام زمانی فرامیرسد که تسلیم هیجان و نگرانی میشود.


کتاب: یازده دقیقه On Cet min Otus

پائلو کوئلیو Paulo Coelho

/ 1 نظر / 17 بازدید
نرگس

[متفکر]